اینم یه کار فتو که اگه کل اینترنتو بگردین،لنگشو نمیتونین پیدا کنین
این دادشمه که اسمشم یونسه.....................................

یونس


عمرا مایکروسافت بتونه لنگشو درس کنه